Polityka prywatności

Projekt

Polityka prywatności  

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym. 

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.grafywpodrozy.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Grafy w podróży, który to podmiot pełni rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO /. Administratorem danych osobowych jest. Grafy w podróży.(dalej: Administrator) 

1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym/….. w celach/….*(należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio): 

1.2.1.   zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ poza lokalem przedsiębiorstwa/….(należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio), ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2.   realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3.    rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4.   realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.   statystycznym, badawczym;

1.2.6.   informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji (należy wybrać jedną z wersji) dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o sklepie/ produktach/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o …* (należy wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio). Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.3.  Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2.  Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika 

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis.Grafy w podróży anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2  korzystając z rozwiązania.   zewnętrznego dostawcy www.cba.pl Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację.

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.*(skreślić jeżeli Serwis nie ustala lokalizacji)

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 30 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1.  Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 

2.1.1.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/…*(należy wpisać inne dane). Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia.

2.1.2.     W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarejestruj” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej lub po kliknięciu opcji „złóż zamówienie”/……*(należy wybrać lub wpisać odpowiednie dla Twojego Serwisu rozwiązanie techniczne).  Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/……(należy wpisać dane podawane przy rejestracji). Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3.     Serwis umożliwia kontakt z Administratorem/Serwisem/ właściwymi działami Serwisu/….* (należy wybrać lub wpisać inne) za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu/ poczty e-mail/ komunikatora…. (należy wpisać kanały kontaktowe). Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail/ login/ nick/numer telefonu ……*(należy wybrać lub wpisać dane podawane w formularzu kontaktowym). Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

2.1.4.     Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter”/ „subskrybuj” dostępnej w …..*(należy wpisać lokalizację opcji na stronie). Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ login/ …..* (należy wybrać lub wpisać żądane dane).  Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.5.     Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz.

2.1.6.     Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Twoje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane” albo „usuń dane”/ 

2.1.7.     Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutajna adres e-mail gr***********@gm***.com wysłanie listu poleconego na adres Poznań ul. Bukowska 69/8 Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

 3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy …….(należy wpisać adres)  wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.(należy skreślić jeśli niepotrzebne)

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu/…..(należy wpisać sposób wyrażenia zgody na zapisywanie plikówcookies) oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

3.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

4.     Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające maksymalną/ należytą* (należy wybierz w zależności od poziomu zabezpieczeń) ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu…./……*(należy wybrać lub wpisać inne).

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8/10/….*znaków. (należy wybrać lub wpisać)

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania/ w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób/….* (należy wpisać sposób poinformowania).

6.     Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres:gr***********@gm***.com wypełniając formularz zgłoszeniowy tutaj. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektroniczne

Wygenerowano na podstawie bezpłatnego wzoru z serwisu mikroPorady.pl

Sfinansowano z 1,5% podatku w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Korzystaj bezpłatnie, codziennie i bez ograniczeń.